• Jesteś tutaj:
 • Główna
 • Regulamin Orlik 2012

Tutaj znajdziesz informacje o:
Regulamin Orlik 2012

REGULAMIN PORZĄDKOWY
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BOISKO – ORLIK 2012

 

 1. Boiska są czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00–21.00.
 2. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 6. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie GOSiR lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z instruktorem sportu.
 7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
  • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  • przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku;
  • wprowadzania zwierząt;
  • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
 12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  • nakazać opuszczenie terenu boisk.
 13. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 14. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

Dyrektor GOSiR Wilkowice

Copyrights © GOSiR Wilkowice 2017