• Jesteś tutaj:
 • Główna
 • Regulamin Siłowni

Tutaj znajdziesz informacje o:
Regulamin Siłowni

 1. Trenowanie w siłowni odbywać się powinno tylko pod nadzorem trenera, instruktora lub nauczyciela.
 2. Grupa zorganizowana (klasa) może przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, który jest odpowiedzialny za porządek w podległej grupie.
 3. Po zajęciach szkolnych z siłowni mogą korzystać – bez nadzoru trenera, instruktora lub nauczyciela – osoby pełnoletnie a także uczniowie szkoły, którzy ukończyli 17 lat, ale tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na siłowni tylko pod nadzorem trenera, instruktora lub nauczyciela.
 5. Z urządzeń siłowni mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań do uprawiania sportów siłowych.
 6. Każdorazowe korzystanie z siłowni musi być zgłoszone w sekretariacie szkoły.
 7. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do posiadania stroju oraz obuwia sportowego.
 8. Zabrania się wchodzenia do sali ćwiczeń w okryciach wierzchnich i butach.
 9. Na siłowni jednocześnie nie może przebywać mniej niż 2 osoby.
 10. Zabrania się korzystania z siłowni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.
 11. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 12. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
 14. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 15. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 16. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel oraz osoby pełnoletnie korzystające z siłowni.
 17. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania wszelkiego rodzaju rzeczy z elementami szklanymi.
 18. Osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Za rzeczy wartościowe pozostawione w sali ćwiczeń szkoła nie odpowiada.
 20. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować sekretariat GOSiR.
Copyrights © GOSiR Wilkowice 2017